SỰ THẬT CỦA SỐ 0 KÊNH VTV1 TRỌN BỘ -

SỰ THẬT CỦA SỐ 0 KÊNH VTV1 TRỌN BỘ -

Thể loạiTình Cảm, Tâm Lý

Đạo diễnxem phim nhật bản, xem phim Sự Thật Của Số 0

Diễn viênxem phim nhật bản, xem phim Sự Thật Của Số 0

Nhà sản xuấtTruyền Hình, Tình Cảm, Tâm Lý

Năm phát hành2014

Thời lượngTập 12

Chất lượngHD

Quốc giaNhật Bản

Lượt xem991 lượt

Nội dung phim : SỰ THẬT CỦA SỐ 0 KÊNH VTV1 TRỌN BỘ


Xem phim Sự Thật Của Số 0 - Vtv1 Tập 2-3 trọn bộ , phim Sự Thật Của Số 0 - Vtv1 Tập 2-3 tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 Phim Sự Thật Của Số 0 Bộ phim Sự Thật Của Số 0 VTV1 Từ đấy quyền to trong nước đều vào tay Tào Tháo. Nội các việc lớn triều đình, trước trình Tào Tháo, sau mới tâu vua. Khi Tháo đã định xong việc lớn, mới mở một cuộc yến ở hậu đường, họp các mưu sĩ lại bàn rằng: - Lưu Bị đóng quân ở Từ Châu, tự lĩnh chức, coi việc ở đó. Mới rồi Lữ Bố nhân ta đánh thua, cũng chạy về đấy, Bị cho ở Tiểu Bái. Nếu hai người ấy đồng tâm kéo đến xâm phạm vào Hứa Ðô, cũng là một điều nguy, ta vốn trong bụng vẫn lo việc ấy. Các ông có nghĩ được kế gì trừ được hai người ấy không? Hứa Chử nói: - Tôi xin lĩnh năm vạn tinh binh, đi chém được đầu Lưu Bị, Lữ Bố đem vào dâng thừa tướng. Tuân Úc lại can Hứa Chử rằng: - Tướng quân khỏe thì khỏe thực, nhưng tướng quân không biết dùng mẹo. Nay Hứa Ðô mới dựng, chưa được vững vàng, chưa nên hấp tấp cất quân. Tôi xin hiến một kế, gọi là kế Hai Hổ Tranh Ăn. Lưu Bị bây giờ lĩnh ở Từ Châu, nhưng chưa có chiếu mệnh. Vậy minh công nên tâu Hoàng thượng giáng chiếu cho y được thực thụ làm chức mục Từ Châu; nhân thể đưa cho Lưu Bị một bức mật thư sai y giết Lữ Bố. Nếu Lưu Bị tuân lệnh giết được Lữ Bố thì y mất tay phù tá; bằng y không giết nổi thì Lữ Bố giết y. Thế gọi là cái kế hai hổ tranh ăn. Tào Tháo nghe kế ấy, liền tâu xin chiếu mệnh, rồi sai ngay sứ sang Từ Châu, phong cho Lưu Bị làm Chinh Đông tướng quân, Nghi Thành Đình Hầu, lĩnh Từ Châu mục, lại đưa thêm một phong mật thư. Lưu Bị ở Từ Châu, nghe tin vua dời đô sang Hứa Ðô, sắp sửa dâng biểu chúc mừng, chợt có người báo: có sứ nhà vua đến. Bị ra đón rước vào thành, lạy tạ ân mạng xong rồi, mở yến thiết đãi sứ giả. Sứ nói: - Ngài được ân mạng này, đều là nhờ có Tào Thừa Tướng hết sức tiến cử. Xem Phim Sự Thật Của Số 0 viesub, Vtv1 Tập 2-3 thuyết minh, Vtv1 Tập 2-3 vietsub online tap 1, tap 2, tap 3, tap 4, phim Sự Thật Của Số 0c ep 5, ep 6, ep 7, ep 8, ep 9, ep 10, xem Vtv1 Tập 2-3 tập 11, tập 12, tập 13, tập 14, tập 15, phim High School Love On tap 16, tap 17, tap 18, tap 19, tap 20, xem phim Sự Thật Của Số 0 tập 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Sự Thật Của Số 0 tap cuoi, Vtv1 Tập 2-3 vietsub tron bo, xem phim Sự Thật Của Số 0, phim bo Sự Thật Của Số 0, Sự Thật Của Số 0 full, Vtv1 Tập 2-3 online Xem phim Sự Thật Của Số 0 - Vtv1 Tập 2-3 trọn bộ , phim Sự Thật Của Số 0 - Vtv1 Tập 2-3 tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Có thể bạn muốn xem